Обявяване на печалба към Отчет - 30.09.2011 г


Изх.№ К 129-39 / 24.10.2011 г.                                    ДО

                                                                                           КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                           ул.”Шар Планина” №33

                                                                                           БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                           ул.”Три уши” №10

                                                                                          КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                          чрез информационна медия
                                                                                         “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 30.09.2011 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.09.2011 год. в размер на 36 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав