Обявяване на печалба към Конс.отчет - 30.09.2011 г.


Изх.№ К 132-41 / 22.11.2011 г                                  ДО

                                                                                        КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                        ул.”Шар Планина” №33
                                                                                        чрез информационна система
                                                                                       „E-Register“

                                                                                         БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                         ул.”Три уши” №10

                                                                 КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                        чрез информационна медия
                                                                                       “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 30.09.2011 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.09.2011 год. на Консолидирана база в размер на 74 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав