Обявяване на печалба към Отчет - 31.12.2011 г.-предварителен


Изх.№ К 27-2 / 24.01.2012 г.                                  ДО

                                                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                      ул.”Шар Планина” №33
                                                                                      чрез E-Register

                                                                                      БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                      ул.”Три уши” №10

                                                              КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                     чрез информационна медия
                                                                                    “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 31.12.2011 год. – предварителен


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2011 год.-предварителен в размер на 44 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав