Обявяване на печалба към Конс.отчет - 31.12.2011 г -предварителенИзх.№ К 41-5 / 23.02.2012 г                                     ДО

                                                                                       КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                        ул.”Шар Планина” №33
                                                                                       чрез информационна система
                                                                                      „E-Register“

                                                                                       БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                      ул.”Три уши” №10

                                                                КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                      чрез информационна медия
                                                                                      “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 31.12.2011 год.- предварителен

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2011 год.-предварителен на Консолидирана база в размер на 85 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав