Обявяване на печалба към ГФО-31.12.2011 г.


Изх.№ К 52-8 / 22.03.2012 г.                             ДО

                                                                                КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                               ул.”Шар Планина” №33

                                                                               БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                               ул.”Три уши” №10

                                                        КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                               чрез информационна медия
                                                                              “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към ГФО-31.12.2011 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2011 год. в размер на 44 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав