Уведомление - промяна на одитор


Изх.№ К 54-9 / 22.03.2012 г.                                ДО

                                                                                   КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                  ул.”Шар Планина” №33

                                                                                  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                 ул.”Три уши” №10

                                                           КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                 чрез информационна медия
                                                                                “X3NEWS”ОТНОСНО: Промяна на одитор


Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение на Общото събрание наакционерите проведено на 10.06.2011 год., за одитор на дружеството беше избран г-н Русин Петров Русинов, регистриран одитор № 0271.
На основание т.1.10. от Приложение №9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че поради появили се непредвидими, извънредни събития (смърт на одитора), е невъзможно той да завери Консолидирания Годишен отчет на дружеството към 31.12.2011 год. в законоустановения срок за заверка.
Дружеството е подало молба до Търговския регистър за назначаване на служебен одитор за заверка на Консолидирания годишен отчет на дружеството за 2011 год.
Поради тази причина ХД“Дунав“АД –гр.Враца има вероятност да закъснее с представянето на консолидирания отчет-31.12.2011 год. в законоустановения срок.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав