Уведомление - назначаване на одитор от Търговския регистър


Изх.№ К 60-11/20.04.2012 г.                                ДО

                                                                                   КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                   ул.”Шар Планина” №33

                                                                                   БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                   ул.”Три уши” №10

                                                          КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                 чрез информационна медия
                                                                                “X3NEWS”ОТНОСНО: Назначаване на одитор

Уважаеми дами и господа,

На основание т.1.10 от Наредба №2 Ви уведомяваме, че след подадена молба от ХД“Дунав“АД-гр.Враца Търговския регистър е назначил служебен одитор за заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 год. – регистриран одитор – Радинка Борисова Стоева – рег.№ 0087.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав