Обявяване на печалба към КГФО - 31.12.2011 г.


Изх.№ К 61-12/25.04.2012 г.                               ДО

                                                                                  КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                  ул.”Шар Планина” №33

                                                                                  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                 ул.”Три уши” №10

                                                           КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                 чрез информационна медия
                                                                                 “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 31.12.2011 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2011 год. на Консолидирана база в размер на 89 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав