Обявяване загуба към Отчет - 31.03.2012 г.Изх.№ К 64-14/25.04.2012 г.                       ДО

                                                                          КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                          ул.”Шар Планина” №33

                                                                          БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                          ул.”Три уши” №10

                                                  КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                         чрез информационна медия
                                                                         “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството към 31.03.2012 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 31.03.2012 год. в размер на 20 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав