Обявяване загуба към Конс.отчет -31.03.2012 г.


Изх.№ К 76-20 / 28.05.2012 г                              ДО

                                                                                   КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                  ул.”Шар Планина” №33

                                                                                   БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                   ул.”Три уши” №10

                                                             КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                   чрез информационна медия
                                                                                  “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството на Консолидирана база към 31.03.2012 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 31.03.2012 год. на Консолидирана база в размер на 11 х. лв.                                                             С УВАЖЕНИЕ:
                                                             ИЗП.ДИРЕКТОР:.......................
                                                                                            /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав