Удължаване срок за изплащане на дивидент-2010 г -до 31.12.2013 г.


Изх.№ К 87-25 / 09.07.2012 г.                             ДО

                                                                                   КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                   ул.”Шар Планина” № 33
                                                                                   чрез E-Register

                                                                                    БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                    ул.»Три уши» №10

                                                                                   ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                   чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                   гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2010 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 31.12.2013 год. включително.
                                                                          С УВАЖЕНИЕ:
                                                                          ИЗП.ДИРЕКТОР:..............................
                                                                                                          /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав