Взети решения от ОСА-16.07.2012


Изх.№ К 89-26/16.07.2012 г                               ДО

                                                                                  КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                  ул.”Шар Планина” №33
                                                                                  чрез Е-Register

                                                                                  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                  ул.”Три уши” №10, ет.5

                                                                                 ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                 Чрез информац.с-ма”Х3NEWS”

                                                                                 С О Ф И ЯОТНОСНО: Приложение №9 към Наредба №2

Уважаеми дами и господа,
Съгласно Приложение №9 към Наредба №2, Ви уведомяваме за взетите решения от Редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 16.07.2012 г. от 09:00 часа.:

По т.1 от дневния ред : Доклад за дейността на ХД“Дунав“АД през 2011 г.
1. Приема Доклада за дейността на ХД”Дунав”АД през 2011 година.

По т.2 от дневния ред: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 год.
1. Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 год.

По т.3 от дневния ред: Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2011 година.
1. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2011 година

По т.4 от днвения ред: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.
1. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. - Подлежи на вписване и обявяване в Търговския регистър.

По т.5 от дневния ред: Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2011 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2011 год.

1. Приема Консолидирания Годишен финансов отчет за 2011 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2011 год.- Подлежи на вписване и обявяване в Търговския регистър.

По т.6 от дневния ред: Разпределение на печалбата за 2011 год.

1. Печалбата на дружеството в размер на 43 594,62 лв. да бъде разпределена:
- Тантиеми – 5% - 2 180,00 лв.
- Други резерви – 41 414,62 лв.
- дивидент за 2011 год. – да не се раздава

По т.7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.
1. ОСА освобождава от отговороност за дейността им през 2011 год. членовете на СД на ХД”Дунав”АД гр.Враца:
- Стефан Петков Лазаров до 19.06.2011 г.
- Пламен Стефанов Лазаров от 20.06.2011 – 31.12.2011 год.
- Борис Тодоров Топалски
- Петрин Кръстев Стоянов
- Цеко Тодоров Каменов


По т.8 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.

Съгласно т.1.10 от Приложение №9 към Наредба №2
1. ОС избира г-жа Радинка Борисова Стоева - дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на финансовите отчети на ХД”Дунав”АД за 2012 год.

По т.9 от дневния ред: Разни
Не са взети решения


                                                               С УВАЖЕНИЕ:
                                                               ИЗП.ДИРЕКТОР:..........................
                                                                                                  /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав