Обявяване на загуба към Отчет - 30.06.2012 год.


Изх.№ К 93-29/19.07.2012 г.                        ДО

                                                                            КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                            ул.”Шар Планина” №33

                                                                            БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                            ул.”Три уши” №10

                                                      КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                             чрез информационна медия
                                                                             “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството към 30.06.2012 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 30.06.2012 год. в размер на 27 х. лв.                                                     С УВАЖЕНИЕ:
                                                     ИЗП.ДИРЕКТОР:.......................
                                                                                      /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав