Обявяване на загуба към Конс.отчет - 30.06.2012 г


Изх.№ К 101-32 / 27.08.2012 г                             ДО

                                                                                    КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                   ул.”Шар Планина” №33
                                                                                   чрез E-Register

                                                                                   БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                   ул.”Три уши” №10

                                                             КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                    чрез информационна медия
                                                                                    “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството на Консолидирана база към 30.06.2012 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 30.06.2012 год. на Консолидирана база в размер на 13 х. лв.                                                                          С УВАЖЕНИЕ:
                                                                          ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/................
                                                                                                         /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав