Удължаване срок за изплащане на дивидент-2008-до 15.01.2013


Изх.№ К 108-34 / 25.09.2012 г.                           ДО

                                                                                    КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                    ул.”Шар Планина” № 33
                                                                                    чрез E-Register

                                                                                    БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                    ул.»Три уши» №10

                                                                                   ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                   чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                    гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 4 (четири) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.01.2013 год. включително.                                                                               ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/...................
                                                                                                                 /П.Кръстев/


Copyright © 2008 Холдинг Дунав