Обявяване на печалба към Отчет - 30.09.2012 г.


Изх.№ К 112-35 / 16.10.2012 г                          ДО

                                                                                 КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                 ул.”Шар Планина” №33
                                                                                 чрез E-Register

                                                                                БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                ул.”Три уши” №10

                                                          КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                 чрез информационна медия
                                                                                 “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 30.09.2012 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.09.2012 год. в размер на 32 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав