Вписани и обявени в Търговски регистър - ГФО-2011

Изх.№ К 122-39 / 05.11.2012 г.                          ДО

                                                                                 “КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР”
                                                                                 ул.”Шар Планина”№33
                                                                                 чрез Е-Register

                                                                                “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА”
                                                                                 ул.”Три уши”№10

                                                                                ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                чрез информац.с-ма”Х3NEWS”

                                                                                гр.СОФИЯ


ОТНОСНО: Вписани и обявени промени в Търговския регистър

На основание чл.100ш, ал.1,т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ХД”Дунав”АД, Ви уведомява, че на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 16.07.2012 год. са вписани и обявени:

І. Обявени в Търговския регистър с Вх.№ 20121031151657 следните обстоятелства:
1. Годишен финансов отчет към 31.12.2011 год.
2. Консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2011 г.

Приложение:
- Копие от Търговския регистър.                                                                       С УВАЖЕНИЕ: ............/п/.....................
                                                                          /ИЗП.ДИРЕКТОР – П.КРЪСТЕВ/
Обявен в Търговски регистър - ГФО-2011
размер: 236 KB
[СВАЛЯНЕ]05-11-2012 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав