Обявяване на печалба към Конс.отчет-30.09.2012 г.


Изх.№ К 129-41 / 27.11.2012 г                           ДО

                                                                                 КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                ул.”Шар Планина” №33
                                                                                чрез E-Register

                                                                                 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                 ул.”Три уши” №6

                                                        КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                               чрез информационна медия
                                                                              “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 30.09.2012 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.09.2012 год. на Консолидирана база в размер на 53 х. лв.                                                  С УВАЖЕНИЕ:
                                                  ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/..............
                                                                                 /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав