Взети решения от извънредно ОСА-28.12.2012


Изх.№ К 139-44/28.12.2012 г                           ДО

                                                                                КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                               ул.”Шар Планина” №33

                                                                                БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                ул.”Три уши” №6, ет.5

                                                                                 ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                               Чрез информац.с-ма”Х3NEWS”

                                                                               С О Ф И ЯОТНОСНО: Приложение №9 към Наредба №2

Уважаеми дами и господа,
Съгласно Приложение №9 към Наредба №2, Ви уведомяваме за взетите решения от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 28.12.2012 г. от 10:00 часа.:

По т.1 от дневния ред : Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г.

Съгласно т.1.10 от Приложение №9 към Наредба №2
1. ОС избира г-жа Таня Велинова Божилова - дипломиран експерт-счетоводител, за одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на ХД”Дунав”АД за 2012 год.

По т.2 от дневния ред: Разни
Не са взети решения
                                                            С УВАЖЕНИЕ:
                                                           ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/..................
                                                                                           /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав