Удължаване срок за изплащане на дивидент-2008-до 15.06.2013


Изх.№ К 9-1 / 17.01.2013 г.                           ДО

                                                                            КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                            ул.”Шар Планина” № 33
                                                                            чрез E-Register

                                                                            БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                            ул.»Три уши» №10

                                                                           ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                           чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                            гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 5 (пет) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.06.2013 год. включително.
                                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/.................
                                                                                                      /П.Кръстев/


Copyright © 2008 Холдинг Дунав