Обявяване на печалба към Отчет - 31.12.2012 г. предварителен


Изх.№ К 12-2 / 28.01.2013 г                                   ДО

                                                                                     КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                     ул.”Шар Планина” №33
                                                                                     чрез E-Register

                                                                                   БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                   ул.”Три уши” №10

                                                             КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                    чрез информационна медия
                                                                                     “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 31.12.2012 год. -предварителен

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2012 год.-предварителен в размер на 38 х. лв.                                                            С УВАЖЕНИЕ:
                                                             ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/...............
                                                                                             /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав