Обявяване на печалба към Конс.отчет-31.12.2012 г.-предварителен


Изх.№ К 21-4 / 27.02.2013 г                            ДО

                                                                              КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                              ул.”Шар Планина” №33

                                                                              БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                               ул.”Три уши” №6

                                                        КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                              чрез информационна медия
                                                                             “X3NEWS”


ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 31.12.2012 год. – предварителен

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2012 год.-предварителен на Консолидирана база в размер на 71 х. лв.
                                                                   С УВАЖЕНИЕ:
                                                                   ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/..............
                                                                                                    /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав