Обявяване на печалба към ГФО-2012 год.


Изх.№ К 34-7 / 26.03.2013 г.                                   ДО

                                                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                      ул.”Шар Планина” №33

                                                                                     БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                     ул.”Три уши” №10

                                                               КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                    чрез информационна медия
                                                                                   “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към ГФО-31.12.2012 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба за 2012 год. в размер на 38 х. лв.
                                                             С УВАЖЕНИЕ:
                                                             ИЗП.ДИРЕКТОР:.......................
                                                                                            /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав