Обявяване на загуба към Отчет -31.03.2013 год.Изх.№ К 38-9 / 15.04.2013 г.                            ДО

                                                                               КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                               ул.”Шар Планина” №33

                                                                               БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                               ул.”Три уши” №10

                                                        КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                             чрез информационна медия
                                                                            “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството към 31.03.2013 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 31.03.2013 год. в размер на 19 х. лв.
                                                                    С УВАЖЕНИЕ:
                                                                    ИЗП.ДИРЕКТОР:....../п/.................
                                                                                                    /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав