Обявяване на печалба към Конс.ГФО-2012 г


Изх.№ К 40-11 / 17.04.2013 г.                             ДО

                                                                                  КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                  ул.”Шар Планина” №33

                                                                                  БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                  ул.”Три уши” №6

                                                           КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                  чрез информационна медия
                                                                                 “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 31.12.2012 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2012 год. на Консолидирана база в размер на 71 х. лв.
                                                                      С УВАЖЕНИЕ:
                                                                      ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/..............
                                                                                                       /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав