Обявяване на печалба към Конс.отчет-31.03.2013 г.


  Изх.№ К 51-17 / 21.05.2013 г                               ДО

                                                                                    КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                    ул.”Шар Планина” №33

                                                                                    БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                    ул.”Три уши” №6

                                                             КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                    чрез информационна медия
                                                                                   “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 31.03.2013 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.03.2013 год. на Консолидирана база в размер на 5 х. лв.                                                                                 С УВАЖЕНИЕ:
                                                                                 ИЗП.ДИРЕКТОР:...../п/..................
                                                                                                                 /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав