Удължаване срок за изплащане на дивидент-2008-до 15.12.2013


Изх.№ К 54-19 / 17.06.2013 г.                           ДО

                                                                                 КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                 ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                 ул.»Три уши» №6

                                                                                 ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                 чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                 гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 6 (шест) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.12.2013 год. включително.                                                                                     ИЗП.ДИРЕКТОР:...../п/.....................
                                                                                                                    /П.Кръстев/ 

 

 

Copyright © 2008 Холдинг Дунав