Търговия на акциите


Българска Фондова Борса: текущи данни за търговията

Прехвърлянето на акциите на ХД"ДУНАВ"АД се извършва по предвидения от закона ред. Акции на Дружеството могат да придобиват всички български и чуждестранни физически или юридически лица при спазване на изискванията на действуващото българско законодателство

Акциите на дружеството се търгуват на НЕОФИЦИАЛЕН пазар - сегмент В на Българска Фондова Борса. Борсов код: HDDV

Copyright © 2008 Холдинг Дунав