Покана

“Съветът на Директорите на ХД”Дунав”АД – гр.Враца, на основание чл.223 от ТЗ насрочва Редовно Общо събрание на акционерите на 14.06.2008 г. от 09:00 часа в седалището на дружеството гр.Враца ул.”Стоян Кялъчев”№6 при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на ХД”Дунав”АД през 2007г.Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на ХД”Дунав”АД през 2007г. 2.Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007г.Проект за решение: ОСА приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007г. 3.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2007 г. Проект за решение: ОСА приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2007г. 4.Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007г. Проект за решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г. 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2007 г. Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2007 г. 6.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.7. Промени в Устава Проект за решение: ОСА приема предложените от СД промени в устава. 8. Промени в Съвета на директорите Проект за решение: ОСА приема предложените промени в Съвета на директорите. 9.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и Изпълнителния директор. Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за възнаграждението на членовете на СД и Изпълнителния директор. 10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г. Проект за решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2008 година 11.Разни.
Регистрацията на акционерите започва в 08:00 часа на 14.06.2008г. в седалището на дружеството гр.Враца ул.”Стоян Кялъчев” №6. Акционерите - юридически лица да се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно(по образец, приложен към материалите), издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона. При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 30.06.2008 г. от 09:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Всеки акционер има право да участва в ОСА като всяка 1 акция дава право на 1 глас. Общият брой акции са 215000 бр.Всеки, който представлява акционер/и в Общото събрание на акционерите, следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на Общото събрание.Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
вписана покана в Търговския регистър
размер: 4613 KB
[СВАЛЯНЕ]17-06-2008 г.
Публикация във в-к Нощен труд
размер: 1472 KB
[СВАЛЯНЕ]17-06-2008 г.
Публикация в Държавен вестник
размер: 4394 KB
[СВАЛЯНЕ]17-06-2008 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав